HodayaMeytal
HodayaMeytal
כבר חשבתי שהכתיבה ממני והלאה , סך הכל הייתה משובת נעורים . והנה ניעורה לפתע כמתמרדת , דורשת לעלות על הכתב .
מה יש לה לזו המתעקשת לדגדג באצבעות להקליד ?
שמא לא פסקנו מכבר שאין לה מקום בעולם הזה ומה לה להמשיך לבעור ולהבעיר ?
ובכל האופנים , הצורות והכיוונים - משהופיעה , לא אוכל לה.
אכנע מעת לעת , אכתוב עד תדע שובע ואשוב לצלול אל רגילות היומיום.
פורסמו 0 סיפורים
כותב באתר מתאריך 29.09.2019

הסיפורים של HodayaMeytal

לא פורסמו סיפורים :(